Group

Research at the edge of Computational Social Science (CSS)

We employ meta-analysis, knowledge synthesis, disciplinics, cliodynamics, and AI4S to explore sociocultural traits in nature.

Principal Investigator

Dr./Prof. Zhiwen Hu

School of Computer Science and Technology | Collaborative Innovation Center of Computational Social Science
Zhejiang Gongshang University
No. 18 Xuezheng Street
Higher Education Zone
Hangzhou 310018, China
Email: huzhiwen [at] zjgsu.edu.cn

Dr. Zhiwen Hu (胡智文) received his Ph.D. degree from Chinese Academy of Sciences, China in 2006. He is a Professor of Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, China,  and an Adjunct Professor with Institute of Electronics and Information Technology in Tianjin (IEIT), Tsinghua University, Tianjin, China. He is a CISP and ISO-27001 Lead Auditor. He has published 3 books and 100+ papers in peer-reviewed journals. His research portfolio includes Computational Social Science (CSS), Disciplinics, Natural Language Processing (NLP), steganography, and AI for Science (AI4S).

Assistant

 • Dr. Yiyi Dane King (依一)

Assistant Researcher

Graduate Student

 • Sensen Fang (2023)
 • Junhui Liu (2023)
 • Chaofan Feng (2023)
 • Haojia Niu (2022)
 • Saihua Lei (2022)
 • Yang Qiu (2022)
 • Lv Han (2022)
 • Ya Chen (2021)
 • Xuqiang Cai (2021)
 • Yucheng Peng (2021)
 • Meng-qian Li (2021)
 • Mario Benjamin Rubio Cerecer (2021)
 • Qi-hao Hu (2020)
 • Zhang-qiu Huang (2020)
 • Jie Ding (2020)
 • Yu-ling Song (2020)

Undergraduate Student

 • Zhewei Gong (2023)
 • Chenwei Xu (2021)
 • Binbin Lin (2022)
 • Zhiqiang Ding (2022)
 • Ca Bian (2022)
 • Minxuan Liu (2022)
 • Tianhang Mao (2021)
 • Ruolan Yao (2020)
 • Xin-yi Wang (2020)
 • Zhi-heng Lin (2020)
 • Shi-yu Lu (2020)
 • Guo-ming Tao (2020)

Further information 

Share