Contact

Prof. Zhiwen Hu

School of Computer Science and Technology | Collaborative Innovation Center of Computational Social Science
Zhejiang Gongshang University
Room 332, No. 18 Xuezheng Street
Higher Education Zone
Hangzhou 310018, China
Email: huzhiwen [at] zjgsu.edu.cn

Share